1. Általános szerződési feltételünk érvényessége


Ügyfeleink részére nyújtott minden szállítás, szolgáltatás és ajánlat kizárólag üzleti feltételeink alapján történik. Ügyfeleink másképp szövegezett üzleti feltételeinek ezzel ellentmond. Ezek akkor sem elismertek, ha mi ennek a hozzánk történő beérkezés után kifejezetten nem mondunk ellent. Üzleti feltételeinktől a terhünkre történő eltérések csak akkor érvényesek, ha azokat írásban visszaigazoljuk.

2. Árajánlat és szerződéskötés


Minden nekünk szóló megbízás érvényességéhez írásbeli visszaigazolásunk szükséges. Kizárólag visszaigazolásunk tartalma irányadó. Rajzok, ábrák, méretek, súly és egyéb teljesítményadatok csak akkor kötelezőek, ha ez kifejezetten írásban kerülnek megállapodásra. Minden, általunk készített terv, vázlat, rajz, ábra és egyéb dokumentum a mi tulajdonunkban marad. Az ilyenfajta dokumentumokat írásos meghatalmazás nélkül harmadik személynek átengedni, vagy sokszorosítani nem szabad. Sérülés esetére megállapodunk a megbízás értékének 10 %-áig terjedő kötbérről, a felszámított ÁFA-val együtt.

3. Részteljesítések


A részteljesítés jogát kifejezetten fenntartjuk.

4. Árak


Az árak törvényileg felszámított ÁFÁ-val értendők. Az eladó által megadott árak kizárólag az ajánlatban részletezett árukra, szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra, valamint az ott megadott mennyiségekre, méretre, specifikációs és egyéb teljesítményegységekre vonatkoznak. Amennyiben a vevő ezt el akarja utasítani, akkor az eladó az árakat ennek megfelelően igazítja. Jogunkban áll az árakat a következő okokból kifolyólag igazítani:

  1. az importált áruk esetén az árfolyam erős elmozdulása, vagy külön adók és díjak, melyeket államilag emelnek
  2. hatósági intézkedések alapján bekövetkezett költségnövekedések
  3. munkaerő-költségek emelkedése és megnövekedett anyagköltségek
  4. megemelkedett szállítási költségek (ha a szállítások az ajánlati árban szerepelnek)
  5. gyorsított kézbesítés, valamint minden további egyéb új vevői követelmény, amiről az eladó nyilatkozza, hogy egyetért, pl. küldési előírások és készre jelentési adatok változása, mennyiségi, formátumbeli változások, és hasonló specifikációk változásai tekintettel az árukra, szolgáltatásokra vagy egyéb szolgáltatásokra
  6. késedelmek, amikért a vevőnek kell felelnie utasításai miatt, vagy a szükséges utasítások kihagyása miatt.

5. Szerződéskötés


Nem vagyunk kötelezettek az e-kereskedelmi törvény 9. és 10. §-a alapján levő utasításokra.

6. Szállítás


HU_FlagIngyenes szállítás

 

A megrendelt termékek küldése szállítmányozóval, postán vagy vasúton történik a vevő számlájára és kockázatára; a vevő viseli annak kockázatát is, ha költségmentes, franco szállításban egyeznek meg. Az áru az eladó részéről nincs biztosítva. A szállítási károkat azonnal jelezni kell a szállítmányozónál, a postánál vagy vasútnál. 

7. Szállítási és teljesítési idő


A raktáron lévő áruk szállítási határideje 1-3 munkanap. A megrendelések feldolgozására legkorábban a következő munkanapon kerül sor. A szállítás a megadott szállítási címre, az épület bejáratáig történik.

Az áruk szállítási ideje szerződés esetén átlagosan 2 hét.

Az áru átadása 07:00 - 17:00 óra között történik.

Az általunk megnevezett szállítási határidők és szállítási idők nem kötelezőek. A megrendelt áruk szállítási határideje a megrendelés-visszaigazolásunk napjával kezdődik és azzal a nappal ér véget, amikor az áru elhagyja a gyárat. Ha az ügyfél megrendelés-visszaigazolásunk beérkezése után kéri a megbízás változtatását, akkor a szállítási határidő csak a változtatáskérés általunk történő írásos visszaigazolásával kezdődik.

Jogunkban áll a részszállítás és a részteljesítés. Vis major esetén jogunkban áll a szállítást, illetve a teljesítést az akadály idejére kitolni, vagy az miatt a szerződéstől visszalépni, a még nem teljesített részét részben vagy egészben illetően. Vis major áll fenn minden olyan körülmény esetén, mint intézkedések, sztrájkok, kizárás, üzemzavar (pl. tűz, energiahiány), valamint közlekedési utak akadályoztatása, függetlenül attól, hogy ezek a körülmények nálunk, a szállító üzemnél, a szállítmányozónál vagy egyéb harmadik személynél fordulnak-e elő. Ezekben az esetekben az ügyfél nyilatkozatot kérhet tőlünk, hogy visszalépünk-e, vagy egy adott határidőn belül teljesíteni akarunk-e. Egy általunk meghatározott, adott határidő lejárta után a szerződéstől visszaléphet, ha az áru / szolgáltatás a határidő lejártával nem elküldöttnek, ill. nem teljesítésre késznek van jelentve. Ha a szerződő partner elfogadási késedelembe kerül, jogunkban áll, választásunk szerint, vagy az árut nálunk raktározni, amiért megkezdett naptári naponként 5,- EUR raktározási díjat számítunk fel és ezzel egy időben ragaszkodunk a szerződésteljesítéshez, vagy jogunkban áll egy maximum 10 munkanapos utólagos határidő megállapítása után a szerződéstől visszalépni, és az árut más módon értékesíteni. Mindkét esetben érvényes a bruttó számlaérték 2 %-ig terjedő kötbér.

8. Fizetés


A számlaösszegek a számla dátumától számított 30 napon belül nettó, vagy a számla dátumától számított 8 napon belül 2% engedménnyel kifizethetők, ha nem levonások nélküli készpénz fizetés került megegyezésre. Ha az ügyfél késedelmes fizetésbe esik, jogunkban áll követelni késedelmenként 40,- EUR késedelmi díjat, és 9%-os kamatot.

Ez érvényes a részszállításokra is. Igényeinkkel szembeni ellenkövetelés felszámítása, bármilyen okból, kizárt.

A számlaösszegek a számla dátumától számított 30 napon belül nettó, vagy a számla dátumától számított 8 napon belül 2% engedménnyel kifizethetők, ha nem levonások nélküli készpénz fizetés került megegyezésre. Ha az ügyfél késedelmes fizetésbe esik, jogunkban áll követelni késedelmenként 40,- EUR késedelmi díjat, és 9%-os kamatot.

Ez érvényes a részszállításokra is. Igényeinkkel szembeni ellenkövetelés felszámítása, bármilyen okból, kizárt.

9. Adattárolás


Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Önök adatait – amíg az üzlet szükségessége és az adatvédelmi törvény keretében megengedhető – számítógépen tároljuk és feldolgozzuk.

10. Szavatosság


Az eladó fenntartja a konstrukció méreteiben vagy változásaiban, vagy a konstrukció részeiben történő esetleges eltérések jogát. Ugyanez érvényes az összes teljesítésre, vagy egyéb szolgáltatásokra is. A súlyok megadása is lehetséges, de nem kötelező. A méret- és színváltozások, valamint a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A gyártásból adódóan léteznek méretbeli eltérések. Az ügyfélnek a szemmel megállapítható hiányosságokra tekintettel meg kell vizsgálnia az árut. A kívülről felismerhető szállítási sérüléseket a biztosítási rendelkezéseknek megfelelően a szállítótól történt átvétel után azonnal meg kell erősíteni. Az áru átvételétől számított 3 napon belüli bejelentési határidő kiterjed a sérült árura is. A szemmel látható hiányosságokat az áru kézhez vétele után azonnal, a rejtett hiányosságokat a hiány felfedezése után egy héten belül írásban kell jelezni. Ha a hiányosságot nem vagy nem időben érvényesítik, akkor az áru elfogadottnak minősül. A garanciaszolgáltatás vagy kártérítési igény érvényesítése, valamint a hiányosságokra vonatkozó tévedésből levő támadás joga minden esetben lehetetlen. A jogos minőségi kifogás esetén választásunk szerint díjmentes utólagos javítással vagy újraszállítással nyújtunk garanciát. Amennyiben az általunk nyújtott garanciaszolgáltatás kudarcba fullad a megadott utólagos határidőn belül, akkor Ön kérheti a visszafizetést, vagy a szerződés érvénytelenítését. A garanciális igényekre érvényes, hogy ezeket 6 hónapon belül kell érvényesíteni. Az átvevőnek mindig igazolnia kell, hogy a hiány az átvétel időpontjában már előfordult. Az osztrák általános polgári törvénykönyv 933 b§ -tól eltérően kerül megállapításra, hogy az esetleges visszkereseti igényeket a saját garancia teljesítési kötelezettség teljesítésétől számított 1 hónapon belül tudják jogilag érvényesíteni. A visszkereseti igény minden esetben a teljesítés (szállítás) nyújtásától számított 1 év múlva elévül. További garanciaszolgáltatási igényeket kizárunk. Ebből adódóan minden olyan kártérítési igényt  (a személyi károk kivételével), ami gondatlanságon vagy egyszerű durva gondatlanságon alapul, kizárjuk. A durva gondatlanság előfordulását mindig a károsultnak kell bizonyítania. Általánosságban a kártérítési igények elévülnek a kár, és sérülés tudomásul vételétől számított 6 hónapon belül, minden esetben a teljesítés (szállítás) nyújtásától számított 3 éven múlva. Mindennemű termékfelelősség címén adódó visszkereseti követelés ugyanúgy kizárt, kivéve, ha a visszkeresetre jogosult bizonyítja, hogy a hibát a mi hatáskörünkben okozták és azt legalább feltűnő durvaságú gondatlansággal követték el.

11. Tulajdonjog


Minden leszállított áru tulajdonunkban marad a teljes mértékű kifizetésig. A teljes mértékű kifizetés csak akkor történik meg, ha mind a főkövetelés, mind pedig az ezzel összefüggő mellékkövetelés, különös tekintettel a fizetési késedelem által keletkezett kamatokra és költségekre, megfizetésre kerülnek. Az áru visszavételekor jogunkban áll felszámítani a felmerült szállítási és ügykezelési költségeket. Az átvevőnek jogában áll a fenntartott árut a szabályos üzleti forgalomban rendelkezésre bocsátania. További rendelkezések (zálogosítás, tulajdonzálog vagy sikeres fizetésteljesítés utáni értékesítés) nem megengedettek. A fenntartott áru zálogosítását azonnal tudomásunkra kell hozni a zálogosítási jegyzőkönyv másolatának mellékelésével. Amennyiben az ügyfél a fenntartott árut hitelhez elidegeníti, úgy az ebből adódó vételár-követelés, annak keletkezésével, részünkre történő lemondásnak minősül. Az ügyfél addig van felhatalmazva, követeléseket behajtani, amíg fizetési késedelme vagy vagyoncsődje miatt le nem tiltjuk ezt. Ebben az esetben az ügyfélnek kérésre minden egyes követeléshez engedményezési nyilatkozatot és egy harmadik féllel szembeni tulajdonjog-fenntartásáról szóló elismerést kell adnia részünkre.

12. Visszalépés


Visszaléphetünk a szerződéstől, ha az ügyfél hitelképességéről rossz adatokat ad meg, és az adat fontos tény a hitelképesség megítéléséhez, vagy megszűnik a hitelképesség (esedékes csekk és váltó nem beváltása, eskü alatt tett biztosíték leadására tett kérelem, hitelbiztosítás nem biztosíthatósága stb.), illetve ha csődeljárás megnyitására irányuló kérelmet nyújtanak be az ügyfél vagyonára tekintettel, illetve a teljes végrehajtási határozat iránti kérelmet nyújtanak be.

13. Bírósági illetékesség és teljesítés helye, jogszabályválasztás


Minden, az ügyféllel keletkező jogi viszonyból adódó jogvita esetén – a váltóból és csekkből adódóan is – a vita értékétől függően vagy a Wels-i tartományi bíróság vagy a frankenmarkti kerületi bíróság illetékes. Szállításaink és szolgáltatásaink teljesítési helye: üzemhelyeink A-4880 St. Georgen-ben van. Az osztrák anyagi jog érvényes; a nemzetközi vonatkozású szerződéseknél ez az úgynevezett kollóziós szabályok kikötésével érvényes. Az Európai Uniós vételjog alkalmazhatóságát kizárjuk.

14. Banki felvilágosítás


Fizetési késedelem esetén vagy jogos gyanú esetén, ha előfordul ilyen, az ügyfél bankját felmenti a Rottner Tresor céggel szembeni titoktartási kötelezettség alól és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bank információs helyzetét a Rottner Tresor cég ügyfeléről ismertesse.

15. Írásos forma és megsemmisítés, érvényességi záradék


Jogellenesség miatt jelen szerződés változtatásaihoz az írásos forma szükséges. Amennyiben egy vagy több rendelkezés, vagy jelen rendelkezés fontosabb része részben vagy egészben megsemmisül, vagy hézagossá válik, úgy változatlan marad a szokásos rendelkezések hatályossága.

16. Vitás egyeztetések


Az Európai Bizottság az online – vitarendezésre rendelkezésre bocsát egy felületet, amit Ön megtalál a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ honlapon. A felhasználóknak lehetőségük van ezt a felületet vitáik rendezésére használni.